نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا محدث
سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه