شاخص های بهداشت محیط آستانه اشرفیه شش ماهه دوم سال 1395

ردیف

عنوان شاخص

شهری (درصد)

روستایی (درصد)

1

مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیار بهسازی و بهداشتی

99.3

93.4

2

اماکن عمومی دارای معیار بهسازی و بهداشتی

100

92.3

3

شاغلین اماکن و مراکز دارای کارت معاینه پزشکی معتبر

84.8

78.7

4

خانوارهای روستایی با دسترسی به آب آشامیدنی

87.4

5

خانوارهای روستایی برخوردار از توالت بهداشتی

97.1

6

خانوارهای روستایی با جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

91.8

7

خانوارهای روستایی با جمع آوری و دفع بهداشتی زباله

91.8

8

خانوارهای روستایی با جمع آوری و دفع بهداشتی فضولات دامی

84.5

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400